Holistiska affärsmodeller och IT-tjänster för prosumenter

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om elkonsumenters behov av information och återkoppling när de blir prosumenter samt att utveckla affärsmodeller och IT-tjänster som gör det lättare för dem att vara aktiva i det smarta elnätet.

Projektet leds av Cajsa Bartuschpå Uppsala Universitet. Green Leap bidrar med kunskaper från vårt projekt ”Förnybar energi för alla” och deltar tillsammans med Transformator design i utvecklingen av erbjudanden, tjänster och IT-stöd.

Projektet tar sin utgångspunkt i den osäkerhet som råder kring hur den aktiva prosumenten ska agera på elmarknaden givet de motstridiga signalerna från dess olika aktörer. Målet är ytterst att öka andelen mikroproduktion med solceller i energisystemet genom att utveckla ett holistiskt koncept med affärsmodeller, informationspaket, adekvata elnätstariffer och elhandelsavtal samt ändamålsenliga IT-tjänster, som förenklar den process som föregår en investering i solceller samt underlättar och optimerar den dagliga driften av desamma ur prosumentens perspektiv. Projektets styrka är projektgruppens sammansättning och samlade erfarenheter. Det stora nyhetsvärdet ligger framför allt i helhetsgreppet som projektet tar om prosumentens situation.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad inom ramen för samverkansprogrammet Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende - E2B2. Studien, som i hög grad präglas av tvärvetenskap och samverkan med näringslivet, genomförs i samarbete med ett flertal företag i energibranschen.

Till sidans topp