Energiframtider

I detta projekt vill vi djupare studera frågeställningar kring framtidsbilder och beteendeförändringar. Ur ett användarcentrerat perspektiv vill vi utforska människors framtidsbilder, vilka förväntningar de har och vilka hinder som finns kopplat till framtidsbilderna. Vidare vill vi utforska hur människor skulle vilja gestalta sin egen hållbara framtid. Utifrån detta får vi kunskap som kan utveckla initiativ (policy, information, produktutveckling och tjänster), program och incitament som kan driva på de beteendeförändringar som behövs för att nå ett energieffektivt och hållbart samhälle.

En omställning av energianvändning och energiproduktion är en av framtidens viktigaste frågor. Men energifrågor är ett komplext område som har en tradition av att hanteras av högt specialiserade yrkesgrupper och som vanliga människor inte har någon relation till. Peak oil och energikris har satt energi på agendan men främst i form av stora problemkomplex som inte har något enkel lösning. Framtidsforskare menar att de förväntningar vi har på framtiden påverkar hur framtiden utvecklas. Negativa förväntningar skapar rädsla, stagnation och hindrar innovation och förändring. Detta pekar på att vi behöver positiva målbilder som har förmåga att ändra människors förväntningar på framtidens energi. Men det här är ett område där vi behöver mer forskning.

För att klara 2-gradersmålet och andra miljömål till år 2050 behöver vi minska vår energianvändning med 60-75 % här i Sverige. Teknisk utveckling har på lång sikt (30-40 år) potential att minska energianvändningen med mellan 45-60 %. Resterande del behöver komma från beteendeförändringar. Men människors beteende och inställning till dessa förändringar är viktigare än så. De har också en avgörande betydelse för om teknikutvecklingen ska nå sin potential. Inställningen till nya tekniker, drivmedel, res- och matvanor spelar en stor roll för om dessa överhuvudtaget kommer kunna utvecklas. Från detta perspektiv är det särskilt angeläget att vi får mer kunskap om människors tankar och inställning till framtidens energiomställningen. Känner människor till vad de kan göra för att minska energiförbrukningen och växthusgasutsläppen? (Tex minska köttkonsumtionen, flyga mindre, åka mer kommunalt) Känner de att de har möjlighet att göra dessa förändringar? Hur ser det ut i olika sociala grupper, yrkesgrupper och relation mellan stad och land?

Projektledare

Forskare

Forskare

Forskare

Till sidans topp