Till innehåll på sidan

Prototyping the Future

Projektet ”Prototyping the Future” syftar till att skapa konkreta och tillgängliga visualiseringar av en hållbar och energieffektiv framtid. På så sätt vill vi normalisera hållbara livsstilar. Här kan du provköra vår prototyp.

Om hela jordens befolkning levde som genomsnittssvensken skulle vi behöva tre jordklot för att försörja oss alla. För att nå ett hållbart samhälle måste vi därför ändra vårt sätt att leva. Projektet ”Prototyping the Future” syftar till att skapa konkreta och tillgängliga visualiseringar av en hållbar och energieffektiv framtid. På så sätt vill vi normalisera hållbara livsstilar.

Att föreställa sig hur en hållbar framtid skulle kunna se ut och hur vi skulle kunna nå dit kan vara svårt. Detta beror delvis på att dagens samhälle och system kan te sig snudd på omöjliga att förändra, och delvis på att den hållbara framtiden lätt ter sig som en dyster plats, full av uppoffringar. Ett skäl till detta är att det saknas positiva målbilder. Syftet med projektet "Prototyping the Future" är att med hjälp av designprototyper, på ett begripligt och konkret sätt, ta fram sådana målbilder. Vi vill visa att det är möjligt att halvera vår energianvändning och våra koldioxidutsläpp utan att ge avkall på livskvaliteten. På så sätt syftar projektet också till att normalisera hållbara livsstilar.

Att skapa prototyper är ett effektivt designverktyg för att göra en abstrakt idé konkret, begriplig och kommunikativ. På så sätt kan prototyper fungera som en gemensam plattform för diskussion. Prototyper bidrar också till att synliggöra problem och möjligheter samt att skapa intresse och engagemang. 

Visualiseringar och prototyper kan göras på flera olika sätt beroende på vad som ska visas. Det traditionella sättet inom industridesign är att bygga fysiska, fungerande prototyper, något som gjorts med stor framgång med t.ex. Power Aware Cord och Energy Aware Clock. Men till skillnad från dessa produktfokuserade experiment syftar Prototyping the Future till att visualisera mer komplexa system av produkter och tjänster kopplat till förändrade beteenden och livsstilar. Av detta skäl har vi valt att fokusera på digitala gestaltningsverktyg och kollaborativa metoder.

Projektet Prototyping the Future är dock att betrakta som en prototyp i sig, ett första försök att kombinera designmetoder, framtidsstudier och kollaborativa, digitala gestaltningsverktyg. Vi kommer med andra ord inte bygga ett alternativt WoW, men utveckla en första plattform och ett första exempel på hur en sådan virtuell upplevelse skulle kunna se ut och fungera. För att få feedback inför framtida utveckling är det därför avgörande att den prototyp vi skapar är öppen, inbjudande och tillgänglig för många olika användare.

Projektets upplägg

Projektet består av tre huvudsakliga faser vilka sammanför framtidsforskare, miljöforskare, designer och IT-utvecklare. I den första fasen - forskningsfasen - görs en översikt av befintlig forskning och andra projekt som på ett eller annat sätt visualiserat hållbara framtider och hållbara livvstilar. Några exempel på projekt som identifierats är SPREAD Sustainable Lifestyles 2050 , IDEO Living Climate Change  och Sustainable Everyday Project . Vi har också genomfört en pilot av projektet  tillsammans med Konstfack där tredjeårsstudenter i Industridesign fick i uppdrag att utveckla förslag på produkter, tjänster eller system som skulle kunna vara del av framtidens hållbara livsstilar. Den andra fasen - designfasen - görs i samarbete med projektets designpartner Veryday  (föredetta Ergonomidesign) och syftar till att ta fram ett antal designkoncept för den virtuella upplevelsens utformning och innehåll. Därefter vidtar den tredje fasen - byggfasen - där spel- och IT-utvecklare engageras för att bygga prototypen.

Projektet är finansierat av Energimyndigheten och startade i augusti 2012 och avslutas i juni 2014.

Kontakt 

Responsible for the project is

Sara Ilstedt
Professor in product and service design
sarai@kth.se
08-790 78 30
070-798 78 30

Project leader is

Josefin Wangel
PhD
josefin.wangel@abe.kth.se
08-790 85 88
070-201 97 24