Till innehåll på sidan

Projektarkiv Green Leap

Här finns alla pågående och arkiverade projekt med anknytning till Green Leap.

Användarvänlig lokal elproduktion

Syftet med detta projekt är att genom design skapa innovation och produktutveckling inom lokal elproduktion. Att tillverka sin egen el skapar engagemang i energifrågor, incitament för energi-effektivisering och efterfrågan på smarta nät.

Beyond Efficiency

Det här ett projekt om design för socialt förankrad energi-effektivitet i den hållbara staden. Huvudfokus var att ta fram designexempel som undersöker alternativa sätt att bygga hållbart med större fokus på hållbara vardagspraktiker snarare än tekniska effektiviseringar.

DelBo

Byggande och boende är ett av de mest energikrävande områdena och står för ungefär för 40% av vårt CO2 användning. I projektet DelBo tar vi ett stort kliv mot konkretisering och att skapa kapacitet för utveckling genom att adressera det som hindrar byggande av delningsboende i större skala.

EcoDesign Circle

EcoDesign Circle är ett EU-finansierat projekt med målet att bygga en verksamhetsmodell och ett kompetensnätverk baserat på cirkulär ekonomi, ekologisk design och livscykeldesign i Östersjöregionen.

Energiframtider

Trots att det råder konsensus om att vi behöver gå över till förnyelsebara energikällor och minska våra klimatutsläpp, händer väldigt lite och tiden börjar rinna ut. I det här projektet har vi arbetat med användarcentrerad designmetodik för att undersöka vad människor har för bilder av framtiden utifrån ett energi- och klimatperspektiv.

Ett bilfritt år – Vardagslivet med lätta elfordon

Ett års pendling med elcykel har lägre klimatpåverkan än en enda dags pendling med bil. Dessutom tjänar man både tid och pengar. Projektet syftade till att visa hur familjens transporter fungerar med elcyklar, elmopeder och fyrhjuliga elmotorcyklar istället för med bil.

Everybody's Energy

Det här forskningsprojektet syftar till att skapa förståelse för hur man genom design kan stärka drivkrafter som leder till ökat miljöengagemang genom socialt samspel och kollektiv delaktighet. Detta sker bland annat genom att skapa ett publikt, interaktivt verk som visualiserar energianvändning på ett större område och med många användare.

Holistiska affärsmodeller och IT-tjänster för prosumenter

Det övergripande syftet med projektet var att öka kunskapen om elkonsumenters behov av information och återkoppling när de blir prosumenter samt att utveckla affärsmodeller och IT-tjänster som gör det lättare för dem att vara aktiva i det smarta elnätet. Projektet genomfördes under 2016-2018.

Hållbara Livsstilar - hur agerar människor hållbart?

Projektet Hållbara livsstilar syftar till att skapa en förståelse för vilka drivkrafter och hinder olika människor har för ett mer hållbart beteende. Det är lätt hänt att vi gör generaliseringar om folk när vi arbetar med hållbar utveckling. Men människor är väldigt olika och i en hållbar framtid behöver inkludera alla oavsett värderingar och livsstil. Det här materialet gör en djupdykning i vad Svenskar idag säger och agerar kring hållbarhet.

KTH Mobility Pool

Hur kan vi få människor att välja mer hållbara färdsätt istället för att ta bilen till jobbet? Green Leap deltog i ett projekt där vi erbjöd en pool av lätta elbilar för transporter under arbetsdagen.

KTH Zero Emission Campus Lab

Green Leap drev projektet på uppdrag av KTH Sustainability och KTH:s Energiplattform. Målsättningen var att undersöka olika sätt använda KTH som en testbädd för initiativ som tar oss närmare visionen om ett hållbart campus.

Kokpunkten Energy Arena

KTH undersökte tillsammans med Mälardalens högskola (MDH) och Peab förutsättningarna för att etablera en Energy Arena i Västerås. Det var tänkt att bli en nationell mötesplats och exponeringsyta för näringsliv, forskare, studenter, politiker och allmänheten i frågor som rör energi- och miljö. Målet var att på sikt även attrahera internationella konferenser inom området.

Kritisk design för att synliggöra normer i hållbarhetsdiskursen

I detta projekt kommer vi att undersöka hur dominerande berättelser om “hållbara livsstilar” i samhället reproduceras i olika typer av medier och vad detta får för konsekvenser när det gäller att uppnå beteendeförändring.

Mistra SAMS

SAMS står för Sustainable Accessibility and Mobility Services och är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med huvudkontor finansierat av Mistra. Programmet skapar ett forum för kunskapsutbyte och samverkan mellan industri, offentlig sektor och akademi.

Målgruppsarenan - ett material om Hållbara livsstilar

Målgruppsarenan är ett workshopmaterial och resultatet av ett forskningsprojekt om hur olika livsstilar förhåller sig till hållbar utveckling. Nästan alla är intresserade av hållbarhet, men på olika sätt. Men hur når vi olika grupper och vilket stöd behöver de? Hur påverkar värderingar och livsstilar människors olika praktiker inom hållbarhet?

Nätverks- och kunskapsbyggande för hållbar design

Detta projekt utgör kärnan i Green Leaps verksamhet. Det är i huvudsak en kombination av våra verksamheter nätverksbyggande och kunskapsspridande och agerar brygga mellan designbranschen och forskningen inom hållbar utveckling.

Prototyping the Future

Projektet ”Prototyping the Future” syftar till att skapa konkreta och tillgängliga visualiseringar av en hållbar och energieffektiv framtid. På så sätt vill vi normalisera hållbara livsstilar. Här kan du provköra vår prototyp.

Sensing Energy

Projektet undersökte hur den fysiska närmiljöns gestaltning kan uppmuntra hållbara beteenden och minskad energianvändning. Fokus låg på det planerade campusområdet i Albano, mellan KTH och Stockholms Universitet, som har som ambitionen att vara helt självförsörjande på energi.

Solceller – varför inte?

Varför är det inte fler hushåll som skaffar solceller? I vår studie har vi intervjuat användare av solceller, men också ägare till hus lämpliga för solceller som ännu inte skaffat solceller. Vi fann då ett antal tydliga hinder för att skaffa solceller. Några av dessa har vi adresserat i dessa fyra filmer.

Sustainable Mobility Service Södertälje

Mobilitetstjänster för transporter till och från arbetet – hur borde de vara designade, vad får dem att fungera, och hur hållbara är de? Green Leap deltog med användarstudier och design i ett projekt på Scania i Södertälje.

Säker och användarcentrerad vård och omsorg i hemmiljö

Medarbetarens perspektiv på hinder och möjligheter för utveckling och ökad samordning. Under mars 2023 avslutades det treåriga forsknings- och utvecklingsprojektet.

Vitiden – en energifiktion

Vi måste acceptera den föreliggande verkligheten – endast därigenom har vi utsikt att förstå den, att relatera till den för att påverka den och skapa kultur som är ett smidigt redskap för omställningen.