Till innehåll på sidan

Energiframtider

Trots att det råder konsensus om att vi behöver gå över till förnyelsebara energikällor och minska våra klimatutsläpp, händer väldigt lite och tiden börjar rinna ut. I det här projektet har vi arbetat med användarcentrerad designmetodik för att undersöka vad människor har för bilder av framtiden utifrån ett energi- och klimatperspektiv.

Vad man har för bilder av framtiden är avgörande för hur man kan eller vill agera. Projektet har också undersökt olika verktyg som människor kan använda för att börja utforska sin egen energiframtid.

Målet för det här projektet har varit att i vid mening få kunskap om de mentala föreställningar, drivkrafter och hinder, som finns för hur vi kan nå en 60% minskning av energiförbrukningen till år 2050. Målsättningen har varit att arbeta användarcentrerat och använda designmetoder för att nå detta mål. Under projektets gång valt att avgränsa sig till följande frågeställningar:

  • Vad har människor för förväntningar på framtidens energifrågor?
  • Hur ser människor på sin egen roll i energiomställningen?

Vidare har projektet haft som ansats att undersöka verktyg som kan hjälpa människor att börja utforska framtiden och sin egen roll i denna framtid. Som ett ramverk har ett av Energimyndighetens framtidsscenarier Legato  använts för att utforska framtiden utifrån vissa begränsningar.

Exempel på verktyg för att utforska sin egen framtid.

Projektet baseras på en litteraturstudie kring klimatkommunikation, empiriska studier (intervjuer, fokusgrupper och designworkshop), samt ett stort antal referensprojekt. Det främsta resultatet från projektet är Vitiden - en energifiktion, vilket är en typ av designfiktion bestående av ett manifest för en hållbar framtid samt en framtidsarkeologi bestående av exempel på hur ett vardagsliv kan se ut i denna hållbara framtid. Designfiktionen har flera syften, dels är det en konkretisering av Legato, som för Legatos energiframtid ner till en vardagsnivå som blir lättare för människor att ta till sig och använda sig av för att börja utforska om detta är en framtid de vill leva i. Dels är det en artefakt som belyser att framtiden inte är apolitisk, utan tvärtemot politisk och pluralistisk: även inom Legato ryms flera olika möjliga framtider.

Exempel på löp som deltagarna i designworkshopen skapade i relation till sin egen framtid.

Projektet har finansierats av Energi, IT och Design-programmet på Energimyndigheten, och huvudman för projektet har varit avdelningen för Medieteknik och interaktionsdesign (MID), skolan för Datavetenskap och Kommunikation (CSC), vid KTH Royal Institute of Technology. Projektet har genomförts inom forskargruppen Green Leap (med forskare från skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) och skolan för Industriell teknik och management (ITM)), och delar av det empiriska arbetet har skett i samarbete med projektet Hållbara Livsstilar .

I projektet har också två grafiska formgivare, Andrejs Ljunggren och Gabriel Kanulf, samt illustratören Laurie Rollitt varit delaktiga. Kantar SIFO har varit delaktiga i att rekrytera deltagare till de empiriska studierna.

För mer information se projektets Slutrapport (pdf 311 kB) .

Forskare