Till innehåll på sidan

Vitiden – en energifiktion

Vi måste acceptera den föreliggande verkligheten – endast därigenom har vi utsikt att förstå den, att relatera till den för att påverka den och skapa kultur som är ett smidigt redskap för omställningen.

Så inleds Vitiden – en energifiktion där övergången till ett mer hållbart samhälle utforskas i ett samspel mellan text och bild. I det framåtsyftande manifestet skissas Vitiden upp som ett svar på dagens ekologiska och sociala utmaningar. Manifestets höga tonläge och ambitioner kommenteras av en bildburen framtidsarkeologi, uppbyggd kring fiktiva fragment från framtiden. Infällda bilder ur acceptera-manifestet1, vilket även parafraseras i Vitidens inledande stycke, sätter energifiktionen i relation till det modernistiska samhällsbygget och kritiken därav. En generös notapparat bidrar med ytterligare perspektiv.

Vitiden utforskar hur ett energi- och klimatmässigt hållbart Sverige skulle kunna te sig, med fokus på vardagslivets praktiker. Bokens titel Vitiden pekar på ett framtida samhälle där det gemensamma är centralt, och energi är en högt värderad resurs. Vitiden är baserad på ett av Energimyndighetens scenarion (Legato) ur framtidsstudien "Fyra framtider: energisystemet efter 2020".

Vitiden - en energifiktion

Vitidens syfte är att bjuda in till samtal, reflektion och diskussion om hur vårt samhälle kan organiseras för att klimatmålen ska nås. Genom en kombination av text och bild skapas en komplex bild av omställningen som ger utrymme för såväl moraliska ställningstaganden, utopiska drömmar och vardagstristess.

Vitiden är uppbyggd av fyra huvudsakliga delar:

  1. Ett manifest, där vi ger scenariot Legato röst att tala om behovet av omställning i relation till fyra vardagspraktiker "Vi bor", "Vi äter", "Vi reser" och "Vi arbetar och har fritid".
  2. En framtidsarkeologi, som representerar hur samhället och vardagslivet skulle kunna te sig om Legato infrias.
  3. Inklippta bilder ur acceptera-manifestet som publicerades 1931, och som manade på funktionalismens och modernismens genombrott i Sverige. Denna omställning är av samma magnitud som den vi nu står inför, varför en samläsning av Legato och acceptera är intressant.
  4. En notapparat där vi forskare kommenterar manifestet genom att hänvisa till forskning samt en liten dos poesi.


Vitiden är utvecklad av forskare vid Green Leap, KTH tillsammans med grafiska formgivare och illustratörer. Projektet är finansierat av Energimyndigheten.

Vitiden finns att ladda ner i PDF-version på KTHs publikationsdatabas DiVA .

1) Asplund, G., Gahn, W., Markelius, S., Paulsson, G., Sundahl, E., Åhrén, U. 1980[1931] acceptera. Tiden förlag. Faksimil.