Till innehåll på sidan

DelBo

Byggande och boende är ett av de mest energikrävande områdena och står för ungefär för 40% av vårt CO2 användning. I projektet DelBo tar vi ett stort kliv mot konkretisering och att skapa kapacitet för utveckling genom att adressera det som hindrar byggande av delningsboende i större skala.

Vi behöver nya boendeformer som är sociala, hållbara och prisvärda – utan att kompromissa med kvalitén. Delningsboende har potential att möta dessa behov och har väckt allt större intresse från aktörer inom samhällsutveckling. I projektet CoKitchen har vi visat att delningsboende kan minska CO2 med 30-35 % i byggfasen, bli 30% billigare att bygga per person och dessutom öka gemenskap och hemkänsla. Men det finns många hinder i vägen för att delningsboende ska blir verklighet.

Vad är delningsboende?

Med delningsboende menar vi lägenheter där tre eller fler personer över 18 år, bor tillsammans utan att vara släkt, och delar på kök, vardagsrum och badrum. Det kan vara studentboende, kompisboende eller äldreboenden. Ett kollektiv i en stor lägenhet eller villa är alltså ett delningsboende, men där en person har kontrakt och de andra blir inneboende. Delningsboende finns inte definierad som bostadform vilket innebär att det finns oklarheter gällande byggregler, brandregler, hyresregler mm. Allt detta behöver tydliggöras och uppdateras för att delningsboende ska bli en trygg bostadsform både för fastighetsbolaget och de boende.

I Delbo fokuserar vi på studentboende men resultatet kommer att kunna användas även för andra målgrupper som äldre, unga vuxna eller nyanlända. Det är speciellt lämpat för grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden, som drabbats av ofrivillig ensamhet, som flyttat till en ny ort, eller har sämre ekonomiska förutsättningar.
 

Vad är det bästa delningsboendet?

Det finns en stor okunskap om hur ett bra delningsboende bör vara utformat. Den klassiska studentkorridoren, med 12-16 rum och ett litet kök, är faktisk ett delningsboende, men som fungerar dåligt. Den långa korridoren med stängda dörrar ger känslan av institution och köket är för litet för att alla ska kunna laga mat eller umgås. Korridoren har fått dåligt rykte och sedan 20 år byggs nästan bara enrumslägenheter till studenter.

I DelBo undersöker vi hur det bästa delningsboendet bör utformas utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Vi gör en studie i Sverige och internationellt, där vi sammanställer forskning och utvärderar existerande lägenheter för delningsboenden. Sex boenden studerar vi särskilt noga med djupintervjuer, observationer och analyser av planlösning. Frågor vi vill ha svar på är: Hur många boenden är en lagom grupp? Hur stor ska lägenheten vara och fördelningen mellan privata och gemensamma ytor? Hur många kan dela på ett badrum?
Ska toalett och dusch vara separata? Hur många kan dela på ett kök och hur ska köket vara utformat? Ska vardagsrum och kök hänga ihop eller är det bättre att dela på dem? Hur skapar man en bra sammanhållning och gemenskap i ett boende? Hur undviker man konflikter kring städning och ljud?
Vi undersöker också hur boendet kan stödja hållbara vanor som att återvinna, äta mer växtbaserat, minska matsvinn, spara på varmvatten och el, hängtorka tvätt och cykla. Vilka hinder finns för hållbara vanor och hur ändrar vi på det? Utifrån dessa studier tar vi fram rekommendationer för hur delningsboenden kan utformas på bästa sätt utifrån våra målbilder om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Policy och framtidsworkshops

I nästa steg kommer vi att samla alla relevanta aktörer i workshops för att kartlägga hinder och möjligheter för byggande av delade boendeformer. Tillsammans kartlägger vi vilka hinder som finns inom policy, regelverk och normer för att sedan lägga upp en plan för hur dessa kan förändras för att möjliggöra delningsboenden. Dessa policyworkshops sker i 2-3 iterationer för att deltagarna ska ha tid att arbeta med frågorna inom sina respektive organisationer och skapa en plan för hur förändringarna ska kunna bli verklighet.

I co-creation workshops kommer vi att spana in i framtiden och samskapa scenarier för framtidens boende och lärandemiljöer, som vidgar projektets horisonten för det möjliga. Hur ser ett campus ut i framtiden när alla storföreläsningar har blivit digitala? Vad vill studenter ha kvar och hur vill man studera och mötas? Utifrån dessa workshops skapas designkoncept som undersöker och utvidgar föreställningen om hur framtidens delade boende kan se ut, för olika syften och målgrupper, där resultatet är både olika scenarier samt mer konkreta rekommendationer och riktlinjer. Genom att utveckla scenarier för framtidens lärmiljöer undviker vi också att skapa inlåsningseffekter i de nya regelverken.

Medverkande i policy workshops kommer vara vår referensgrupp samt alla relevanta aktörer som Boverket, Hyresgästföreningen, Brandskyddsföreningen, experter inom fastighetsjuridik, branschorganisationer som fastighetsägarna och studentbostadsföretagen. Vi kommer även bjuda in intresseorganisationer för unga vuxna, studenter och äldre.

Implementering och tester

I den sista fasen kommer vi att implementera och testa de rekommendationer och designkoncept som tagits fram, i tre delningsboenden.

Slutligen kommer vi att dokumentera arbetet, med akademiska artiklar, en slutrapport och seminarium.