Till innehåll på sidan

Säker och användarcentrerad vård och omsorg i hemmiljö

Medarbetarens perspektiv på hinder och möjligheter för utveckling och ökad samordning. Under mars 2023 avslutades det treåriga forsknings- och utvecklingsprojektet.

Under mars 2023 avslutades ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt med deltagare från KTH, Region Stockholm, Stockholms stad, Capio Primärvård AB och Cuviva AB. Projektet ”Säker och användarcentrerad vård och omsorg i hemmiljö” har haft som syfte att bidra till en socialt hållbar utveckling av vård- och omsorgssystemet kring sköra äldre som erhåller vård och omsorg i sin hemmiljö.

Studien visar på ett antal hinder som gör det utmanande att implementera nya arbetsmetoder och lösningar som annars skulle kunna stödja en ökad samverkan och integration mellan de olika vård- och omsorgsaktörerna. Bland annat identifierades målkonflikter mellan såväl organisationer som mellan professioner och deras respektive drivkrafter, ansvar och befogenhet. Studien visar även på ett behov av översyn kring styrmetoder såsom ersättningsmodeller, uppföljning, granskning och hur lagar tolkas. Baserat på insikterna från projektet identifierades ett antal områden för utveckling som är tänkta att genomföras i en framtida samverkan mellan de olika deltagande organisationerna.

Läs slutrapporten Säker och användarcentrerad vård och omsorg i hemmiljö