Till innehåll på sidan

Beyond Efficiency

Det här ett projekt om design för socialt förankrad energi-effektivitet i den hållbara staden. Huvudfokus var att ta fram designexempel som undersöker alternativa sätt att bygga hållbart med större fokus på hållbara vardagspraktiker snarare än tekniska effektiviseringar.

I projektet Beyond Efficiency ville vi undersöka hur energieffektivitetsbegreppet kan vidareutvecklas i relation till de vardagliga vanor som uppmuntras genom gestaltningen av våra levda miljöer. Hur har energieffektivitet tagit sig uttryck i tidigare hållbarhetssatsningar och på vilket sätt skulle dessa ambitioner bättre kunna implementeras i framtida miljöer så att hållbara vanor i relation till den tekniska utvecklingen blir möjliga? Vi tittade på ett flertal områden av olika karaktär, som t.ex. grad av “färdigställande” och boendes socio-ekonomiska status.

Projektets tvärvetenskapliga forskargrupp tog fram konkreta designförslag på objekt och miljöer med fokus på den fysiska gestaltningen som undersöker hur människor i högre grad kan uppmuntras att leva hållbart med fokus på hur vi producerar, använder och relaterar till energi i vardagen. Materialet agerade som underlag för en serie workshops och seminarier tillsammans med intressenter.

Projektet finansierades av Energimyndigheten  och pågick till april 2020.

Kontakt 

Forskare

Forskare

Jonas Runberger
Jonas Runberger professor

Forskare

Maja Frögård
Maja Frögård doktorand