Till innehåll på sidan

Bakgrund

Med lokal elproduktion eller micro produktion avses mindre anläggningar, framförallt sol och vindel, som installeras i hushåll eller i grupper av hushåll.  I Tyskland har man sedan 90-talet aktivt stött lokal elproduktion genom att subventionera installationerna och erbjuda konsumenterna att kvitta in el på nätet. Förutom att koldioxidutsläppen minskar, och Tyskland har blivit mindre beroende av energiimport så har det också effekten att konsumenterna blir mer medvetna om sin energiförbrukning.

I Sverige finns ett antal forskningsprogram kring sol och vindkraft.  De flesta är inriktade på stora anläggningar och nationell kraftförsörjning. Tex Stand up for Energy , ett samarbete mellan KTH, SLU och Luleå tekniska högskola, som utvecklar storskaliga lösningar för förnybar el. EU Kicken Inno Energy är ett annat exempel där en av visionerna är att binda ihop hela Europa i ett smart elnät. Elforsks Solelsprogram är ett konsortium av företag och Energimyndigheten som stödjer utveckling och utvärdering av medelstora anläggningar.

Fokuset på storskaliga lösningar kan delvis förklaras med att vindkraft inte är lönsamt i mindre anläggningar och att solel inte har ansetts som intressant i Sverige. Men det håller på att ändras.

Med högre effektivitet och minskade priser har de små anläggningarna börjat uppmärksammas alltmer. I USA har elbolagen börjat inse vilka affärsmöjligheter som finns i micronätmarknaden (Smart Grid news 2009) istället för att se den som ett hot. Pike Reserach menar att micronätmarknaden världen över kan växa med 3.1 GW motsvarande 7, 8 miljarder skr fram till 2015. Användarvänlighet och pålitlighet är efterfrågat inte bara av konsumenter i väst utan kanske i ännu högre grad i utvecklingsländer där man inte har resurser eller nätverk att laga och underhålla komplex teknisk utrustning. Det finns otaliga exempel på solelsanläggningar på landsbygden i Afrika som står stilla efter några år för att något gått sönder. Det finns sannolikt en mycket stor exportpotential för användarvänliga produkter.

För att lokal elproduktion ska slå igenom på allvar krävs att tekniken blir anpassad till konsumenten på ett helt annat sätt än idag. Som vi har sett sker den övervägande delen av forskning och utveckling för storskaliga lösningar med en utpräglat teknikdriven process. När det gäller konsumentprodukter är det av stor vikt att utvecklingen sker användardrivet och att det ställs oerhört höga krav på begriplighet, pålitlighet och användbarhet. Vi vill i detta projekt genom användardrivna designprocesser skaffa oss ett underlag för vidare utveckling av produkter för lokal elproduktion.

Läs om hur designprocessen kom att se ut här.

Projektet Användarvänlig lokal elproduktion är finansierat av Vinnova.
Som partners har vi No Picnic Design och Egen El.

Innehållsansvarig:Julian Gasson
Tillhör: Green Leap
Senast ändrad: 2013-04-12