Till innehåll på sidan

Om projektet

Det övergripande syftet med projektet har varit att stödja utvecklingen av mindre system för förnybar energi genom att anlägga ett design och användarperpektiv. Projektet var indelat i två delar. Den första delen syftade till att förstå drivkrafter, problem och livstilar hos de som redan idag producerar egen el samt sätta det i ett större sammanhang av teknik och samhällsförändring. Den andra delen syftade till att genom designmetoder bemöta de drivkrafter och problem som den första delen funnit fram.

Genomförande

Beteende- och användarstudier genomfördes löpande under 2013 och 2014, dels genom litteraturstudier dels genom två intervjustudier. Intervjustudierna syftade till att studera hinder och drivkrafter till att investera i småskalig elproduktion. Intervjustudierna berörde både hushåll som äger solcellsanläggningar och kanske mer intressant, hushåll som inte äger och inte har planerat att installera solceller.

Under hösten 2014 påbörjades en projektfas där designbyrån NoPicnic Design tillsammans med KTH började utforska resultaten från intervjustudierna. Från att ha haft en målsättning att jobba med att utforska gestaltning av produkter för småskalig elproduktion, skiftade projektet något fokus, och kom att utforska de hinder och drivkrafter som framkommit i intervjuerna. Ett antal konceptskisser utformades för att gestalta de hinder och drivkrafter som projektet bedömde vara centrala för spridningen av småskalig elproduktion. Projektet bedömde att det i huvudsak inte var solcellernas utformning som var den i särklass mest hindrande faktorn, utan andra mer samhälleliga, normativa, regelmässiga och ekonomiska aspekter utgjorde större hinder för solcellernas spridning. Projektet bestämde sig för att koncentrera sig på dessa hinder och drivkrafter och hitta ett sätt att kommunicera detta på ett sätt som kan väcka debatt och skapa diskussion samt inspirera till förändring.

Resultat

Det främsta resultatet ur projektet är de fyra filmer som det går att läsa mer om genom länkarna till vänster.

Läs mer om filmerna och hur du får använda dem under Om filmerna

Läs mer om projektet i vår slutrapport (pdf 563 kB) .

Läs om delar av materialet i följande Open Access artikel:

Palm, J., and Eriksson, E. (2018). Residential solar electricity adoption: how households in Sweden search for and use information. (pdf 553 kB)  Energy, Sustainability and Society, 8(1), 14.

Finansiering och partners

Projektet finansierades av Energimyndigheten och partners i projektet var No Picnic och Egen El.